Hakkımızda

Sosyal Politika Forumu, sosyal politika alanında bilimsel araştırmalar yürütmek, araştırmacı yetiştirmek ve yetişmesine katkıda bulunmak ve sosyal politika üretim süreçlerine bilimsel çalışmaları temel alarak katkı sunmak amacıyla kurulmuş bir araştırma merkezidir. Forum'un sosyal politika konularına yaklaşımı, insan haklarını merkeze alır.

Sosyal Politika Forumu'nun araştırma faaliyetlerinde benimsediği yaklaşım, sosyal politika süreçlerini tarihsel, ekonomik, siyasi ve sosyal boyutları ile birlikte değerlendiren bir yaklaşımdır. Forum, farklı disiplinlerden araştırmacıların, sosyal politika alanında bu tür bir yaklaşımla ve disiplinlerarası bir yöntem duyarlığıyla yürüttükleri araştırmaları ve lisansüstü çalışmalarını destekler. Forum, araştırmacılarının Türkiye'de ve dünyada sosyal politika alanındaki çalışma ve tartışmalarla temas etmelerini ve buralarda aktif roller üstlenmelerini destekler.

Sosyal Politika Forumu 2018 yılı itibarıyla Birleşik Krallık Sosyal Politika Birliği’nin uluslararası bağlantılı kuruluşu statüsü kazanmıştır. Yine 2018 yılından itibaren, Sosyal Politika Forumu İsveç merkezli Raoul Wallenberg İnsan Hakları Enstitüsü ile üç yıllık ortaklık anlaşması imzalamış ve bu çerçevede Enstitü ile ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Türkiye'deki sosyal politika reform süreçlerinin yakından izlenmesine ilişkin çalışmalar, Forum bünyesinde Türkiye'yi dünyadaki gelişmeler ve özellikle Avrupa sosyal alanı içinde konumlandırmaya yönelik olarak karşılaştırmalı bir perspektifle yürütülen sürekli bir faaliyet alanını oluşturur. Bu yaklaşım doğrultusunda Forum'un amaçları arasında sosyal adalete ve sosyal politikalara ilişkin tartışmaların Türkiye kamuoyuna taşınmasına ve bu tartışmaların akademisyenler ve öğrenciler ile entellektüel camia, medya, politika kararlarını alan ve uygulayanlar nezdinde ilgi görmesine katkıda bulunmak yer almaktadır.

Forum'un öncelikli çalışma alanları şunlardır:

  1. Toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk ve sosyal dışlanma;
  2. Sağlık, eğitim, sosyal bakım ve diğer sosyal hizmet alanlarındaki gelişmeler;
  3. Çalışma yaşamındaki gelişmeler ve düzenlemeler, işsizlik, çalışma ilişkileri, sendikaların rolü;
  4. Emeklilik sistemleri, gelir desteği programları ve sosyal yardım mekanizmalarının işleyişi;
  5. Konut ve barınma politikaları, toplu ulaşım politikaları;
  6. Sosyal politika alanında sosyal aktörlerle siyasi süreçler arasındaki etkileşim;
  7. Küresel ve yerel siyasi dinamiklerin, uluslararası örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının, insanî yardım kuruluşlarının ve filantropi kuruluşlarının sosyal politika alanına etkisi;
  8. Sosyal politikaların toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli hakları, çocuk hakları gibi insan hakları temelli yaklaşımlar açısından incelenmesi.

Forum, öğretim üyelerinin, öğrencilerin, kamu kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı seminerler ve atölye çalışmaları düzenler, bilimsel nitelikli yayınlar yapar. Ayrıca, Forum, sosyal politika kararları ve uygulamalarında rol oynayan başta Birleşmiş Milletler kuruluşları olmak üzere uluslararası kuruluş temsilcileri, politikacılar, bürokratlar, gazetelerin köşe yazarları ve diğer fikir önderleri ile araştırma sonuçlarını paylaştığı toplantılar yapmayı ve bu şekilde politika süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlar. Forum, Türkiye'den ve farklı ülkelerden bilim insanlarının konuşmacı olarak katıldığı toplantılar düzenler.